Tài liệu ôn thi tay nghề

– Các văn bản pháp quy về công tác điều dưỡng, kỹ thuật viên:

+ Thông tư số 07/2011/TT-BYT – Hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

+ Thông tư số 07/2014/TT-BYT – Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

+ Quyết định số 2151/2015/QĐ-BYT – Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hương tới sự hài long của người bệnh”.

+ Quyết định số 3638/2016/QĐ-BYT – Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.

+ Thông tư số 23/2011/TT-BYT – Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế.

+ Thông tư số 16/2018/TT-BYT – Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

+ Thông tư số 58/2015/TTLB-BYT-BTNMT – Quy định về quản lý chất thải y tế.

+ Thông tư số 51/2017/TT-BYT – Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

Tải tài liệu tại đây: [TẢI]

Bài viết liên quan:

Lịch trực và kế hoạch tuần 50 năm 2019

Thông báo về việc xin giấy chuyển tuyến cho năm 2020

Lịch trực và kế hoạch tuần 49 năm 2019

Lịch trực và kế hoạch tuần 48 năm 2019

Lịch trực và kế hoạch tuần 47 năm 2019