Quy trình hội chẩn chuyên môn Ngày đăng: 28/06/2017
Kế hoạch kiểm tra Quy chế bệnh viện năm 2017 Ngày đăng: 30/03/2017
Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án Ngày đăng: 22/02/2017
Công văn bảo hiểm xã hội Ngày đăng: 29/11/2016

Văn bản bảo hiểm xã hội

Nghị quyết phê duyệt đề án về công tác Dân số-KHHGĐ tại xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn -2016-2020 Ngày đăng: 22/11/2016

25/2015/NQ-HĐND

Quyết định ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái Ngày đăng: 22/11/2016

25/2015/QĐ-UBND