Quy trình hội chẩn chuyên môn Ngày đăng: 28/06/2017
Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án Ngày đăng: 22/02/2017
Nghị quyết phê duyệt đề án về công tác Dân số-KHHGĐ tại xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn -2016-2020 Ngày đăng: 22/11/2016

25/2015/NQ-HĐND