Bài viết liên quan:

Quy trình hội chẩn chuyên môn

Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án

Nghị quyết phê duyệt đề án về công tác Dân số-KHHGĐ tại xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn -2016-2020